ناشر: آثار علمی اهدایی
تعداد عنوان ها: 6
حاصلخیزی بیولوژیک خاک کلیدی برای استفاده پایدار از اراضی در کشاورزی
Lynette K.Abbott؛ Daniel V.Murphy؛ هادی اسدی رحمانی؛ احمد اصغر زاده؛ کاظم خاوازی؛ فرهاد رجالی؛ غلامرضا ثواقبی
پتاسیم در کشاورزی "نقش پتاسیم در تولید محصولات کشاورزی سالم"
دکتر محمد جعفر ملکوتی؛ دکتر علی اصغر شهابی؛ دکتر کامبیز بازرگان
روش جامع تشخیص و توصیه بهینه کود برای کشاورزی پایدار
دکتر محمدجعفر ملکوتی؛ دکتر نجفعلی کریمیان؛ دکتر پیمان کشاورز
نگرشی بر حاصلخیزی خاکهای ایران(شناسایی و بهره برداری)
دکتر محمدجعفر ملکوتی؛ دکتر پیمان کشاورز
روش های نوین تامین به موقع عناصر غذایی در گیاهان
دکتر محمدجعفر ملکوتی؛ دکتر سیدجلال طباطبایی؛ دکتر محسن کافی
حاصل خیزی خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک "مشکلات و راه حل ها"
دکتر محمدجعفر ملکوتی؛ دکتر مهدی همائی