پیام رسان آموزش و ترویج کشاورزی (پات)
1398-10-22

   سامانه پیام رسان آموزش و ترویج کشاورزی (پات) - تسهیل و تسریع ارتباطات میان کارکنان و خدمت گزاران وزارت جهاد کشاورزی  (دانلود)