مدیریت تولید پایدار میگوی پرورشی در استان هرمزگان

نوع رسانه: بروشور
کلیدواژگان / برچسب ها :
تولید پایدار
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 15
تعداد دریافت فایل: 21