اجرای صحیح شخم در جهت عمود بر شیب اراضی کشاورزی و ارتباط آن با خشکسالی

نوع رسانه: انیمیشن
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 1,055
تعداد دریافت فایل: 170