پوسیدگی آرمیلاریایی درختان پسته

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
میوه خشک و پسته
موسسه / مرکز/ سازمان: پژوهشکده پسته
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 127
تعداد دریافت فایل: 146