مدیریت تغذیه فلفل شیرین در گلخانه و مزرعه با تاکید بر کاهش انباشت نیترات

نوع رسانه: نشریه فنی
نویسنده : محسن سیلسپور
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات خاک و آب
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 142
تعداد دریافت فایل: 166