مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه در زراعت سیر به منظور کاهش نیترات محصول

نوع رسانه: نشریه فنی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات خاک و آب
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 81
تعداد دریافت فایل: 82