راهنمای به نژادی گل رز با روش نجات جنین

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
موضوعات :
گل وگیاه زینتی
موسسه / مرکز/ سازمان: پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 84
تعداد دریافت فایل: 79