آبیاری قطر های زیرسطحی در باغ های پسته

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
میوه خشک و پسته
نویسنده : امیر اسلامی
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 128
تعداد دریافت فایل: 137