دستورالعمل استفاده و نگه داری از ماشین برگ‌چین دو نفره‌ی چای

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
موضوعات :
چای
موسسه / مرکز/ سازمان: پژوهشکده چای
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 61
تعداد دریافت فایل: 57