دستورالعمل کاربرد دستگاه مالش و غربال در فرآیند تولید چای سیاه

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
موضوعات :
چای
موسسه / مرکز/ سازمان: پژوهشکده چای
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 60
تعداد دریافت فایل: 48