ردیابی مولکولی همزمان عوامل بیماریهای جاروک و میوه سبز مرکبات

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
کلیدواژگان / برچسب ها :
جنوب کرمان
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 206
تعداد دریافت فایل: 115