بکارگیری تله فرمونی برای شکار پروانه های نر کرم خراط Zeuzera pyrina L.

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
موضوعات :
کرم ابریشم
کلیدواژگان / برچسب ها :
حشره شناسی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 226
تعداد دریافت فایل: 172