کنترل شیمیایی علف‌های‌هرز باریک‌برگ در کشت تریتیکاله

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
کلیدواژگان / برچسب ها :
خراسان رضوی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 252
تعداد دریافت فایل: 155