مدیریت آفلاتوکسین و قارچهای مولد آن در انجیر

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
کلیدواژگان / برچسب ها :
بیماری های گیاهی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 256
تعداد دریافت فایل: 147