اصول اصلاح نژاد زنبورعسل

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
زنبور عسل
کلیدواژگان / برچسب ها :
اصلاح نژاد / زنبور عسل / ژنتیک/
تاریخ انتشار: 1386

کتاب حاضر که برای تامین اطلاعات علمی مورد نیاز در خصوص اصلاح نژاد زنبور عسل و در هشت فصل تدوین شده است ،شامل مبانی ژنتیک و ژنتیک سلولی زنبور عسل ،گونه ها و نژادهای زنبور عسل ،روش های اندازه گیری صفات زنبور عسل ،برآورد روابط خویشاوندی در زنبور عسل ،برآورد ضریب وراثت پذیری صفات زنبور عسل ، برآورد ضریب همبستگی بین صفات زنبور عسل ،روش های انتخاب برای اصلاح نژاد زنبور عسل و روش های تلاقی در اصلاح نژاد زنبور عسل می باشد .
اگر چه هدف از تالیف این کتاب،استفاده دانشجویان دوره های علمی –کاربردی کاردانی وکارشناسی زنبور عسل می باشد ،ولی مطالب آن می تواند برای سایر دانشجویان مدرسین و پژوهشگران مرتبط با پرورش زنبور عسل مورد استفاده قرارگیرد .
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 637
تعداد دریافت فایل: 1,678