مدیریت علف هرز شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.)

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
کلیدواژگان / برچسب ها :
کرمانشاه
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 334
تعداد دریافت فایل: 146