دستورالعمل پیش آگاهی زمان مبارزه با پروانه چوبخوار پسته

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
نویسنده : آقای مهدی بصیرت
موسسه / مرکز/ سازمان: پژوهشکده پسته
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 308
تعداد دریافت فایل: 206