لیسیانتوس

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
گل وگیاه زینتی
نویسنده : بهزاد ادریسی
کلیدواژگان / برچسب ها :
لیسیانتوس
موسسه / مرکز/ سازمان: پژوهشکده گل و گیاهان زینتی
تاریخ انتشار: 1385
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 200
تعداد دریافت فایل: 219