ضوابط و الزامات اختصاصی در تولید مکانیزه نشای بادمجان

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
کلیدواژگان / برچسب ها :
نشا- سبزی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقاتی علوم باغبانی
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1396

این دستورالعمل در اردیبهشت ماه سال 96 در دفتر گلخانه های معاونت باغبانی وزارتخانه به شماره 850/11551 در تازیخ 2/10/96ثبت رسیده و به استانها و موسسات جهت اجرا ابلاغ گردیده است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 433
تعداد دریافت فایل: 248