اثر تناوب بر مدیریت مصرف کودهای نیتروژنی در مزارع گندم

نوع رسانه: نشریه ترویجی
کلیدواژگان / برچسب ها :
کود نیتروژنی
شابک: 978-9645203304
تاریخ انتشار: 1396

شماره ثبت در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی 51909 به تاریخ 96/4/3
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 807
تعداد دریافت فایل: 855