تعداد عنوان ها: 1,489
مدیریت آماده سازی استخرهای پرورش کپورماهیان
آقای منصور شریفیان؛ آقای همایون حسی نزاد ه صحافی ؛ آقای محمود حافظیه
سیر
آقای سهراب صحرایی
استفاده از روش میلگارد در ارزیابی خواص حسی برنج
دکتر فاطمه حبیبی؛ دکتر کبری تجددی طلب
30,000
آشنایی با عوامل مؤثر بر ترکیب شیر گاوهای شیرده
دکتر حسن خمیس آبادی؛ رضا ناصری هرسینی
ضریب تبدیل غذایی وراه کارهای کاهش آن در جوجه های گوشتی
آقای سیدعبدالله حسینی ؛ آقای محمدرضا سلیمانی
راهنمای کاربردی تولید گیاهان دارویی مرزنجوش وحشی و مرزنجوش بستانی
آقای رستم یزدانی بیوکی، ؛ خانم ساره خواجه حسینی
مدیریت کود دهی و غنی سازی استخرهای پرورش ماهیان گرمابی
آقای منصور شریفیان؛ آقای محمود حافظیه؛ آقای همایون حسین زاده صحافی،
استویا،یک شیرین کننده طبیعی
خانم سمر خیامیم؛ آقای حمید نوشاد؛ خانم فرانک روزبه
روش تهیه آلوی خشک
دکتر الهام آذرپژوه
راهنمای استفاده از پسماند در تغذیه دام
آقای عزیز اله شبانی؛ آقای حسن فضائلی
ارقام لوبیا سفید معرفی شده توسط موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
محمدجواد زمانی؛ احمد موسی پور گرجی؛ رحیم احمدوند؛ سید حسن موسوی؛ علی اکبر قنبری؛ ماهیار عابدی
مدیریت کاشت و تغذیه باغ های جدید لیموترش در مناطق آلوده به بیماری جاروک
دکتر بابک عدولی؛ دکتر مجید بصیرت؛ مرتضی گل محمدی؛ ابوالقاسم حسن پور
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه